Dnes je pondelok | 19. február 2018 | čas: 11:05 | Dnes má meniny Vlasta, Zajtra Lívia

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Škola

Obchodná akadémia na Polárnej ulici 1 v Košiciach píše svoju históriu už od roku 1994 a za toto obdobie sa úspešne etablovala na trhu škôl v Košickom kraji. Nachádza sa v mestskej časti Nad jazerom a vďaka svojej polohe je prístupná aj žiakom z prímestských obcí a vzdialenejšieho okolia. Absolventom ZŠ ponúka fundované vzdelanie v troch študijných odboroch:  obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a animátor voľného času.

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je kvalifikovaný vykonávať odborné činnosti ekonomického charakteru v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení účtovníctva, finančnom hospodárení a administratíve.

Študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu umožňuje absolventovi uplatniť sa pri vykonávaní manažérskych činností, ekonomických a prevádzkových činností vo všetkých oblastiach cestovného ruchu.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa študijného odboru animátor voľného času sú široké, napr. organizovať a koordinovať činnosti a aktivity v rekreačných strediskách cestovného ruchu, v hoteloch alebo vo verejnej správe, poskytovať sprievodcovské a delegátske služby v cestovných kanceláriách.

Poslaním školy je popri všeobecnom vzdelaní s dôrazom na cudzie jazyky - anglický, nemecký a ruský - poskytnúť žiakom odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť na trhu práce a zároveň ich pripravia na samostatné podnikanie.

Úspešné ukončenie štúdia dáva absolventom možnosť nadviazať na ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie a získanie vysokoškolského vzdelania na úrovni 5B. Vyučovanie v oboch študijných odboroch zabezpečujú odborní učitelia v novovybavených odborných učebniach (učebňa podnikovej ekonomiky, ekonomických cvičení, cvičných firiem, cvičnej kancelárie, ekológie a geografie, učebne informatiky a cudzích jazykov) s využitím moderných vyučovacích metód (interaktívne vyučovanie, projektové vyučovanie, blokové vyučovanie, metóda CLIL).

Projektové a interaktívne vyučovanie prebieha aj vo virtuálnom prostredí školského e–learningového portálu. Vyučovanie jazykovej odbornej prípravy v anglickom jazyku realizuje zahraničný lektor. Vo vyučovacom procese využívame okrem najnovšej odbornej literatúry aj učebné texty a praktické listy vytvorené aktuálne učiteľmi našej školy pre konkrétne potreby vzdelávacích programov.

Naša škola je zapojená do projektov ESF a iných grantových programov EÚ, čo nám umožňuje inovovať didaktickú techniku a modernizovať tak vyučovací proces.

Súčasťou štúdia je súvislá odborná prax v podnikoch a organizáciách doma i v zahraničí (Mladá Boleslav, ČR). Škola spolupracuje s rakúskou firmou LKW Walter, ktorá po úspešnom ukončení štúdia ponúka vybraným absolventom možnosť zamestnania. Úspešnosť uplatnenia sa na trhu práce zvyšujú aj získané certifikáty a osvedčenia – certifikát KROS z podvojného účtovníctva, Europass – mobilita, certifikát o absolvovaní zahraničnej praxe, osvedčenie o štátnej skúške z písania na PC a korešpondencie a možnosť získať ocenenie reprezentanta cvičnej firmy.

V rámci zážitkového vyučovania organizujeme pre žiakov odborné exkurzie  v zahraničí a na Slovensku (Praha, Viedeň, Londýn, Oswienčim, Martin, Prešov, Revúca, Mochovce, Bratislava) a  kurz Ekonomika v prírode. Veľkému záujmu žiakov sa teší každoročný plavecký kurz v Taliansku.

Uplatňovaním individuálneho prístupu vo vyučovaní podporujeme talentovaných žiakov, ale i žiakov s individuálnymi učebnými potrebami. Veľkú pozornosť venujeme zapájaniu žiakov do súťaží a olympiád na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni, pre aktívne využitie voľného času ponúkame záujmové krúžky a bohaté mimoškolské aktivity.