Spájame teóriu a skúsenosti pre prax

Druh projektu: DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT
Operačný program: VZDELÁVANIE
Prioritná os: 1 REFORMA SYSTÉMU VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY
Opatrenie: 1.1 PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ
Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Začiatok realizácie projektu: 02/2014
Koniec realizácie projektu: 07/2015
Celkové oprávnené náklady: 141 357,60 €
Projektový manažér: Ing. Mgr. Alena DERENČÉNYIOVÁ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.