Dnes je pondelok | 15. apríl 2024 | čas: 04:08 | Dnes má meniny Fedor, Zajtra Dana, Danica

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Moderné vyučovanie odborných predmetov na obchodnej akadémii pre potreby regionálneho trhu práce

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.

 

1.  POPIS PROJEKTU

 • Základné informácie o projekte

Názov projektu

Moderné vyučovanie odborných predmetov na obchodnej akadémii pre potreby regionálneho trhu práce

Prijímateľ

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice 12

Operačný program

Vzdelávanie

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy

OPV-2008/1.1/04-SORO

Celkové výdavky projektu

129 577,24 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku 

123 098,38 EUR

 

Projektový manažér

Ing. Katarína Rusňáková

Dĺžka realizácie aktivít projektu

september 2009 – marec 2012

 

Učitelia odborných predmetov obchodnej akadémie spracovali projekt s cieľom zaviesť moderné vyučovacie metódy do vyučovania odborných predmetov  využitím nových učebných materiálov, vytvorených aj na základe požiadaviek od zamestnávateľov v regióne. Posilnia sa tým tie kľúčové kompetencie našich absolventov, ktoré zvyšujú ich konkurencieschopnosť na trhu práce a zvýši sa tiež kvalita prípravy na ďalšie vzdelávanie.

 • Strategický cieľ projektu

Cieľom projektu je inovovať školský vzdelávací program zavedením moderných metód a foriem výučby odborných predmetov, a tým zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov obchodnej akadémie.

 •  Cieľové skupiny projektu

Cieľová skupina

Charakteristika cieľovej skupiny

 

žiaci strednej školy

 

 

 

 

 

 

žiaci Obchodnej akadémie Polárna 1 v Košiciach

Veľkosť cieľovej skupiny:

196 žiakov obchodnej akadémie z toho

- 84 žiakov 1. ročníka obchodnej akadémie,

- 112 žiakov 3. ročníka obchodnej akadémie,

Veková štruktúra - 84 žiakov do 16 rokov a 112 žiakov nad 16 rokov,

Vzdelanostná úroveň – nižšie sekundárne vzdelanie (2. stupeň základnej školy),

Geografické umiestnenie – okresy Košice a Košice – okolie,

Pohlavie - viac ako 70 % dievčatá.

 

 

pedagogickí zamestnanci strednej školy

učitelia odborných ekonomických predmetov Obchodnej akadémie Polárna 1 v Košiciach

 

Veľkosť cieľovej skupiny: 12 učiteľov

Veková štruktúra – 6 učiteľov do 45 rokov a 6 učiteľov nad 45 rokov,

Vzdelanostná úroveň – vysokoškolské vzdelanie (terciárne) ,

Geografické umiestnenie – okresy Košice a Košice – okolie,

Pohlavie - 100 % ženy.

 

 2. AKTIVITY PROJEKTU

1.1 Tvorba učebných materiálov pre interaktívne vyučovanie podnikovej ekonomiky v 1.ročníku

10/2009 - 08/2010

 • dotazník na zistenie požiadaviek zamestnávateľov v košickom regióne na rozvoj kompetencií absolventov obchodnej akadémie

 • správa o monitoringu potrieb zamestnávateľov

 • tematický výchovno-vzdelávací plán interaktívneho vyučovania predmetu podniková ekonomika v 1. ročníku obchodnej akadémie

 • ekonomická knižnica

 • pracovný zošit pre interaktívne vyučovanie predmetu podniková ekonomika v 1. ročníku obchodnej akadémie

 • žiacky slovník ekonomických pojmov pre 1. ročník obchodnej akadémie

 

1.2  Tvorba učebných materiálov pre blokové vyučovanie odborných predmetov v 3.ročníku

01/2010 - 08/2010

 • inovované učebné osnovy predmetov blokového vyučovania - podniková ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, právna náuka pre 3. ročník obchodnej akadémie

 • plán blokového vyučovania odborných predmetov pre 3. ročník obchodnej akadémie

 • tematické výchovno-vzdelávacie plány odborných predmetov pre 3. ročník obchodnej akadémie – pre predmety podniková ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, právna náuka pre 3. ročník obchodnej akadémie

 • učebný text z predmetu podniková ekonomika, administratíva a korešpondencia, právna náuka pre 3. ročník obchodnej akadémie

 • pracovný zošit pre blokové vyučovanie odborných predmetov v 3. ročníku obchodnej akadémie

 • doplnená ekonomická knižnica

2.1  Ekonomika v prírode

 07/2010 – 10/2010

 • kurz Ekonomika v prírode pre žiakov 1. ročníka obchodnej akadémie -  zaškolených 84 žiakov v základoch podnikovej ekonomiky

 • súbor skupinových odborných projektov žiakov

2.2  Interaktívne vyučovanie podnikovej ekonomiky v 1.ročníku

06/2010 – 01/2012

 • inovované odborné pracovisko podnikovej ekonomiky vybavené inovovanými didaktickými prostriedkami pre interaktívne vyučovanie v 1. ročníku

 • testy na zistenie zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov 1. ročníka obchodnej akadémie

 • dotazník hodnotenia interaktívneho vyučovania podnikovej ekonomiky v 1. ročníku obchodnej akadémie pre žiakov

 • analýza rozvoja kľúčových kompetencií žiakov 1. ročníka obchodnej akadémie

 2.3  Blokové vyučovanie odborných predmetov v 3.ročníku

06/2010 – 01/2012

 • cvičná kancelária - odborné pracovisko vybavené inovovanými didaktickými prostriedkami pre blokové vyučovanie

 • test na zistenie zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov 3. ročníka obchodnej akadémie

 • dotazník hodnotenia blokového vyučovania odborných predmetov v 3. ročníku obchodnej akadémie pre žiakov

 • analýza rozvoja kľúčových kompetencií žiakov 3. ročníka obchodnej akadémie

 

3. OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Inovuje sa školský vzdelávací program o interaktívne vyučovanie podnikovej ekonomiky v 1. ročníku a blokové vyučovanie odborných predmetov v 3. ročníku. Pre prácu 12 učiteľov sa vytvorí 7 nových učebných materiálov a získa sa 60 inovovaných didaktických prostriedkov. Program interaktívneho vyučovania absolvuje 84 žiakov 1. ročníka v odbornej učebni vybavenej interaktívnou technológiou a  novou ekonomickou knižnicou. Do vyučovania podnikovej ekonomiky sa zaradí kurz Ekonomika v prírode. 112 žiakov 3. ročníka absolvuje program blokového vyučovania odborných predmetov s využitím inovovaných didaktických prostriedkov v cvičnej kancelárii.

Po skončení projektu bude nové materiály, didaktické prostriedky a metódy používať 15 učiteľov a 420 žiakov ďalších tried. Výstupy projektu sa použijú pri ďalších projektoch zameraných najmä na ďalšie vzdelávanie  dospelých.