Dnes je utorok | 5. december 2023 | čas: 03:46 | Dnes má meniny Oto, Zajtra Mikuláš

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

KORDINÁTOR PREVENCIE

Koordinátorka prevencie školy – Mgr. Dagmar Šipošová

  • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť
  • koordinuje činnosti, ktoré sú zamerané na znižovanie výskytu sociálno – patologických javov, ako napríklad  nezdravý životný štýl, záškoláctvo, šikanovanie, závislosti, vandalizmus, kriminalita a podobne
  • iniciuje preventívne aktivity (besedy s odborníkmi, súťaže, zapájanie žiakov do preventívnych projektov, rovesnícke programy a ďalšie)
  • monitoruje aktuálny stav výskytu sociálno-patologických javov a priebežne informuje žiakov, ich zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami v prípade pomoci ohrozeným žiakom
  • v rámci prevencie poskytuje preventívno-výchovne konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom
  • úzko spolupracuje so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou školy

Konzultačné hodiny:

Kontakt: dagmar.siposova@polarka.sk