Dnes je utorok | 5. december 2023 | čas: 03:06 | Dnes má meniny Oto, Zajtra Mikuláš

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

ISO 9001

 Politika kvality školy

 

Vedenie školy v presvedčení, že základom úspešnosti je sústavné plnenie rastúcich požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov stanovuje tieto zásady politiky kvality, záväzné pre všetkých zamestnancov školy:

 • meradlom kvality všetkých činností školy je spokojnosť jej zákazníkov
 • za kvalitu svojej práce zodpovedá každý zamestnanec, ktorý prácu vykonáva, pričom vedenie školy sa hlási k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie
 • politiku kvality vedenie školy realizuje vytvorením, zavedením a uplatňovaním systému kvality, ktorého hlavnými princípmi sú:
  • efektívna komunikácia so zákazníkmi, dôsledné zisťovanie ich požiadaviek a očakávaní, objektívnosť a pohotovosť poskytovaných informácií
  • individuálny prístup ku riešeniu každej situácie vo výchove  a vzdelávaní pri rešpektovaní potrieb a možností zákazníkov
  • výber optimálnych postupov vo výchove a vzdelávaní, spĺňajúcich náročné kritériá kvality školy pre dané konkrétne podmienky
  • výber odborne spôsobilých subdodávateľov, spĺňajúcich požiadavky školy na kvalitu vo výchove a vzdelávaní 
  • výber a príprava zamestnancov školy v súlade s požiadavkami na kvalitu ich práce
  • účinná motivácia zamestnancov ku kvalite vo výchove a vzdelávaní
  • starostlivá príprava a realizácia prác v súlade s požiadavkami na kvalitu vo výchove a vzdelávaní, požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, stavom poznania a oprávnenými očakávaniami našich zákazníkov
  • efektívna a náročná kontrola kvality vo všetkých etapách prípravy a realizácie
  • priebežné hodnotenie a zlepšovanie systému kvality        

 

Zavedený, uplatňovaný a sústavne zdokonaľovaný systém kvality je vypracovaný v súlade s STN EN ISO 9000:2009 a spĺňa požiadavky STN EN ISO 9001:2009.  Za uplatňovanie systému kvality ako aj za kvalitu všetkých činností zodpovedá riaditeľ školy.

 

 

V Košiciach 30.04.2010                                                                              

PaedDr. Peter I v a n

riaditeľ školy

 

 

 

Certifikát kvality STN EN ISO 9001